KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Písomná informácia partnerom

Písomná informácia o predaji časti podniku a o prechode práv a povinností

 

Vážený obchodný partner,

spoločnosť MEA Water Management  s.r.o., so sídlom Plzeň – Skvrňany, Domažlická 180, PSČ: 314 56, Česká republika, IČO: 279 99 734, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka 20820,  vykonávala podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom MEA Water Management s.r.o., organizačná zložka so sídlom Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma, IČO: 50 643 711, Slovenská republika (ďalej len „MEA Water Management s.r.o.“).

V záujme zjednodušenia a riadenia organizačnej štruktúry podniku, zvýšenia efektivity riadiacich procesov a za účelom skvalitnenia služieb došlo s účinnosťou ku dňu 30.11.2020 k predaju časti podniku prevádzajúceho spoločnosť MEA Water Management s.r.o. na nadobúdateľa, ktorým je spoločnosť MEA Water Management Slovensko s.r.o., so sídlom Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma, IČO: 53 393 813, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčín, oddiel Sro, vložka 40954/R, ktorá ako právny nástupca pokračuje vo výkone činnosti skupiny MEA na Slovensku.

Doterajšia obchodná činnosť bude do budúcna od 1.12.2020 vykonávaná prostredníctvom spoločnosti MEA Water Management Slovensko s.r.o., so sídlom Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma, IČO: 53 393 813, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 40954/R.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že dochádza k zmene IČO, DIČ a IČ DPH, ktoré budú uvádzané na účtovných dokladoch,  vytvorených odo dňa 1.12.2020.

Predajom časti podniku prechádzajú na nadobúdateľa všetky práva a povinnosti z doterajších obchodných vzťahov, prevádzajú sa vlastnícke práva k veciam, iným právam, iným majetkovým hodnotám, ktoré mali súvislosť s organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby: MEA Water Management s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Areál PDP

Drietoma 1, 91303 Drietoma,  Slovenská republika, IČO: 50 643711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Po, Vložka: 10337/R a slúžili prevádzkovaniu tejto časti podniku a zároveň došlo k postúpeniu pohľadávok a k prevzatiu záväzkov spoločnosti súvisiacich s podnikom.

Dátum účinnosti predaja časti podniku (prechodu práv a povinností) je 30.11.2020.

Dovoľujeme si Vás ako obchodného partnera uistiť, že pri prechode nedochádza k akejkoľvek zmene obsahu doterajších práv a povinností, tieto zostávajú v celom rozsahu zachované.

Skupina MEA sa teší na ďalšiu spoluprácu.

S úctou

MEA Water Management Slovensko s.r.o.

Písomná informácia partnerom
Novinky - výpis všech