KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Informácie o spracovaní osobných údajov

Týmto beriem na vedomie, že spoločnosť:

MEA Water Management s.r.o., organizačná zložka, IČO: 50 643 711

so sídlom Areál PDP Drietoma, 913 03 Drietoma
(ďalej len ako „Správca“)

spracováva moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, a to za účelom vybavenia mojej objednávky v e-shope https://www.zetr.sk, plnenie povinností z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi mnou a správcom prostredníctvom internetového obchodu Správcu a nadväzujúcich služieb Správcu,

v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

Zároveň beriem na vedomie, že do účinnosti GDPR (tj. do 25. 5. 2018) sú údaje poskytované v režime zákona č. 136/2014 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý/á toho a udeľujem súhlas s tým, že Správca môže mnou poskytnuté osobné údaje (v rozsahu uvedenom vyššie) poskytnúť k prípadnému ďalšiemu spracovaniu osobných údajov ďalším spracovateľom, ktorí spracovávajú osobné údaje pre Správcu a poskytujú záruky vhodného a riadneho spracovania osobných údajov a ďalej náležitú ochranu osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Osobné údaje poskytnuté Správcovi, budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu so Správcom a potom po dobu nutnej archivácie v súladu s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ďalej týmto prehlasujem, že som si vedomý/á svojho práva na informácie o spracovaní mojich osobných údajov (najmä informácie o kategórii spracovávaných osobných údajov, účele, spôsobe a dobe spracovania a prípadných príjemcoch osobných údajov), práva požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu  alebo výmaz (najmä nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov)  práva podať sťažnosť dozorného úradu. Som vyrozumený/á s tým, že od dňa 25. 5. 2018 mám ďalej i právo na prenositeľnosť mojich osobných údajov k novému správcovi osobných údajov právo na obmedzenie spracovania.

Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, poskytol/a som ich slobodne, vedome, dobrovoľne a som si vedomý/á toho, že ich poskytnutie je nevyhnutné k realizácii horeuvedenej služby.