KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY VO VEREJNOM ZÁUJME

Efektívne hospodárenie s dažďovou vodou na verejných priestranstvách, budovách a komunikáciách má pre správcov, obce, miestnu alebo krajskú samosprávu, niekoľko možností riešení.

Akumulácia dažďovej vody v nádržiach

Zabudovanie podzemných veľkokapacitných nádrží pre akumuláciu zrážkovej vody, ktorá sa ďalej použía na polievanie verejnej zelene alebo aj ako úžitková voda v budovách. Veľkokapacitné nádrže zachytia štandardne 1 000 až 10 000 litrov, ale je možné vyžiadať objem až 50 000 litrov. Nádrže obsahujú filtračnú techniku, takže voda sa udrží čistá, bez zápachu a je hygienicky nezávadná. Pri voľbe nádrže je okrem veľkosti objemu potrebné dbať i na stabilitu proti spodnej vode, presnosť dielov, pevnosť, odolnosť proti deformáciám, zaťaženia na pojazd nákladných vozidiel a ďalších parametrov.

 

Podzemné veľkokapacitné nádrže MEA N valcovitého tvaru, ktoré sú samonosné až do objemu 50 000 litrov

Vytvorenie nádrží na úrovni terénu

Ak sa obec rozhodne pre vytvorenie nádrže na úrovni terénu, napríklad ako vodnú nádrž so stálou vodnou hladinou, musí zaistiť predčistenie vody od hrubých nečistôt a nebezpečných ľahkých kvapalín pred ich vtokom do nádrže. Pre predčistenie zrážkovej vody od ľahkých kvapalín (ropných látok) sú k dispozícii rôzne systémy. Jednou z noviniek je kruhový odlučovač ľahkých kvapalín TechneauSphere s konštrukciou 3v1, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu i čistenie. Jedná sa o unikátny výrobok s novou konštrukciou z recyklovateľného polyetylénu, v ktorom je jadro systému  úplne nezávislé na korpuse s inovatívnym koalescenčným filtrom.

Unikátne kruhové konštrukčné riešenie odlučovača ropných látok, TechneauSphere s novým konceptom nádoby a koalescenčným filtrom. Produkt 3v1.

Vybudovanie bezúdržbových vsakovacích priekop s pojazdom áut

Údržba priekop a pravidelné zrezávanie krajníc komunikácií v zastavaných zónach miest a obcí môže byť nahradená funkčnou vsakovacou priekopou s filtráciou. Bezúdržbovou.

Namiesto vykopania bežnej priekopy pre zvod vody z verejných plôch, je možné vytvorit vsakovaciu priekopu s filtráciou, ktorá zvládne i pojazd vozidiel. So vsakovacími tvarovkami (MEA Enregis Stone Flex) je možné voliteľne po 10 cm výškach vybudovať vsakovaciu galériu, ktorá po vyplnení filtračným biosubstrátom zvládne zachytiť až 99% ťažkých kovov. Vsakovacia galéria zvládne zaťaženie až C 250 kN, takže cez priekopu môžu prechádzať i nákladné vozy.

Systém vsakovania MEA Enregis Stone Flex sa používa pre vytvorenie vsakovacej filtračnej priekopy s výškou už od 10 cm

Pri využití filtračného biosubstrátu Biocalith MR je možné zachytiť až 99% ťažkých kovov pred vsakom dažďovej vody do pôdy

 

 Vsakovacie zóny z verejných priestranstiev a areálov

Odvodnenie spevnených plôch zo striech verejných budov, z parkovísk, areálov, peších zón je možné riešiť vsakovaním zrážkovej vody do pôdy priamo v mieste jej dopadu. Zaistenie sústavného odtoku z komunikácií a chodníkov prispieva nielen k bezpečnému pohybu vozidiel a chodcov, ale súčasne môže priniesť vlahu zeleni. Dôležité, samozrejme, je vodu najskôr predčistiť od nebezpečných chemických látok. Vodu je možné zbaviť ropných látok biologickým dočistením filtračným substrátom Biocalith MR, ktorý je nasypaný priamo pod vsakovaciu galériu a má samoregeneračné schopnosti. Podľa nameraných hodnôt IUT je voda vyčistená na 88-94% od solí, ropných látok a ťažkých kovov bez zníženia hydraulických schopností. V prípade použitia certifikovaného substrátu Biocalith K, ktorý je schopný viazať ťažké kovy, ako je olovo, zinok, meď, nikel, cín, chróm alebo kadmium, je účinnosť viac než 99%. Minimálna životnosť substrátu je 50 rokov (s odhadom až 80 rokov).

Vsakovacia galéria s MEA X-Boxami rozloženými na podkladnú vrstvu s filtračným substrátom Biocalith MR pre dočistenie zrážkovej vody od ropných látok

Tvarovka vyplnená biosubstrátom Biocalith

Projekčný servis MEA je schopný správcom verejných budov a priestranstiev navrhnúť riešenie na mieru podľa lokálnych podmienok, miestneho množstva zrážok a potrebe využitia dažďovej vody.

Autor: Ing. Jan Ochec, MEA Water Management, s.r.o., www.mea-odvodneni.cz

VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY VO VEREJNOM ZÁUJME
Novinky - výpis všech